Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich

Zapisz się
do naszego newslettera!

Imię:
Email:

Grant na dofinansowanie konferencji/seminarium naukowego

PTBK ma możliwość częściowego pokrycia kosztów konferencji/seminarium naukowego o tematyce kanadianistycznej.

Podanie

Osoby starające się o przyznanie grantu prosimy o wypełnienie druku podania, który można ściągnąć klikając na następujące linki:

Wypełnione druki podań o dofinansowanie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: ptbk@uj.edu.pl

Raport

Beneficjenci grantu będą proszeni o złożenie krótkiego raportu z jego wykorzystania. Druk raportu można ściągnąć klikając na następujące linki:

Wypełniony druk raportu prosimy przesłać zarówno pocztą elektroniczną (ptbk@uj.edu.pl), jak i poczta zwykłą do Skarbnika PTBK - Marcina Gabrysia.

Wymagany jest własnoręczny podpis na druku raportu oraz oryginały lub kserokopie rachunków świadczących o wykorzystaniu dofinansowania zgodnie z celem, na który zostało one przyznane. Wydatki w ramach grantu musza być potwierdzone fakturami imiennymi wystawionymi na PTBK:

Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich,
Rynek Główny 34
31-010 Kraków
NIP: 525-21-68-463

Rozliczenie z grantu powinno nastąpić w okresie miesiąca od dnia zakończenia konferencji/seminarium naukowego. W przeciwnym razie grant zostaje anulowany.

Wyżej wymienione dokumenty należy przesyłać na adres:

Marcin Gabryś
Zakład Kanady
Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Uniwersytet Jagielloński
Rynek Główny 34
31-010 Kraków

Granty przysługują jedynie Członkom PTBK, którzy nie mają zaległości składkowych.

Ostatnia aktualizacja strony: 2010-11-03 21:02:10