Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich

Zapisz się
do naszego newslettera!

Imię:
Email:

Grant konferencyjny dla studentów i doktorantów należących do PTBK

 

Uwaga! W roku 2017 finansowanie w ramach tzw. "grantu konferencyjnego" zostaje zawieszone. O jego ewentualnym wznowieniu poinformujemy Członków PTBK drogą mailową oraz za pośrednictwem strony internetowej oraz profilu FB.

 

W budżecie Towarzystwa zagwarantowane są pieniądze na dofinansowanie uczestnictwa (tj. kosztów podróży, noclegu lub opłaty konferencyjnej) studentów i doktorantów należących do PTBK w konferencjach naukowych w Polsce lub zagranicą (tylko w Europie). Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania nie może przekroczyć 450 PLN. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2016 r., a wynik zostanie ogłoszony do 15 kwietnia 2016 r.

Podanie

Osoby starające się o przyznanie grantu prosimy o wypełnienie druku podania, który można ściągnąć klikając na następujący link:

Do podania należy dołączyć krótkie streszczenie referatu / wykładu konferencyjnego oraz informację od organizatorów konferencji , że propozycja odczytu została zaakceptowana lub przynajmniej przesłana przez aplikanta do akceptacji. W drugim przypadku grant będzie przyznany warunkowo, a pieniądze przesłane zostaną po potwierdzeniu, że propozycja referatu bądź wykładu została przyjęta.

Wypełnione druki podań o dofinansowanie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: ptbk@uj.edu.pl

Raport

Beneficjenci grantu będą proszeni o złożenie krótkiego raportu z jego wykorzystania. Druk raportu można ściągnąć klikając na następujący link:

Wypełniony druk raportu prosimy przesłać zarówno pocztą elektroniczną (ptbk@uj.edu.pl), jak i poczta zwykłą do Skarbnika PTBK – dr Eweliny Berek.

Wymagany jest własnoręczny podpis na druku raportu oraz oryginały lub kserokopie rachunków świadczących o wykorzystaniu dofinansowania zgodnie z celem, na który zostało one przyznane. Wydatki w ramach grantu musza być potwierdzone fakturami imiennymi wystawionymi na PTBK:

Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich,
Rynek Główny 34
31-010 Kraków
NIP: 525-21-68-463

Rozliczenie z grantu powinno nastąpić w okresie miesiąca od dnia zakończenia konferencji. W przeciwnym razie grant zostaje anulowany.

Wyżej wymienione dokumenty należy przesyłać na adres:

Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich
Rynek Główny 34
31-010 Kraków

Granty przysługują jedynie Członkom PTBK, którzy nie mają zaległości składkowych. UWAGA! PTBK nie pokrywa w ramach przydzielanego dofinansowania żadnych wyjazdów do Kanady.

Ostatnia aktualizacja strony: 2017-02-06 10:46:36